Dataskyddsbeskrivning

Senast uppdaterad: 10/2 2020.

Hantering av kundernas personuppgifter förknippad med tjänsterna som Arken Zoo erbjuder.

1. Registeransvarig

Zoo Support Scandinavia AB (händanefter Arken Zoo) (FO-nummer 556582-6269)

Musti Group Nordic Oy (företagets ID: 2339317-7)
Kistagången 20 B
164 40 Kista 

2. Kontaktuppgifter i samband med frågor gällande dataskydd

Arken Zoo
E-post: kundtjanst@arkenzoo.se
Kundtjänst Tel: 010 - 490 62 55
www.arkenzoo.se/kontakta-oss

3. Syftet med hantering av personuppgifter

Arken Zoo behandlar personuppgifter för skötsel av kundrelationer, administrering, analysering och utveckling av tjänster, såsom webbtjänster och kundprogram. Arken Zoo kan nyttja platsdata från användarens dataterminalutrustning för att erbjuda platsbaserade tjänstedelar och presentera riktad annonsering. Nyttjandet av platsdata kan användaren av mobiltjänsten avaktivera via inställningarna för dataterminalutrustningen och programmet.

Personuppgifterna kan användas till kundkommunikation och i marknadsföringssyften, inklusive riktad annonsering, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och enkätundersökningar, av Arken Zoo, dess vid vardera tidpunkt till samma koncern hörande företag samt fristående franchisingföretagare inom Arken Zoo-kedjan. Kundkommunikationen och tjänsterna som erbjuds till kunderna kan segmenteras och de som registrerats för detta profileras, baserat till exempel på Kundens köphistorikuppgifter eller intresseuppgifter, som Kunden kan ha uppgivit eller som kan samlas in baserat på användningen av nättjänsten.

Arken Zoo använder personuppgifter också till hantering av och svar på kundrespons. Kundtjänstsamtalen spelas in för att verifiera köp- och servicehändelser och Arken Zoo kan även komma att använda dem i utbildning av kundtjänstpersonal.

Dessutom använder Arken Zoo personuppgifterna till planering och genomförande av affärsverksamheten för den registeransvariga och de företag som hör till samma koncern eller ekonomiska förening som den, inklusive styrning av verksamheterna för de fristående franschisingföretagare som hör till Arken Zoo-kedjan.

4. Rättslig grund för hanteringen

Arken Zoos rätt att behandla Kundens personuppgifter baseras i huvudsak på den rätt som upprättandet av kundrelationen ger upphov till.

Dessutom kan Arken Zoo behandla personuppgifter för verkställande av ett sådant avtal där Kunden är part eller på begäran av Kunden genomföra åtgärder innan avtalet upprättas.

Personuppgifterna kan även behandlas på basis av medgivande.

5. Personuppgifter som behandlas

Arken Zoo kan behandla följande grundläggande uppgifter om samtliga kunder:

 • för- och efternamn
 • postadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • födelseår
 • personnummer
 • samtycke till och avböjande av direktmarknadsföring

Om kundklubbsmedlemmar kan man dessutom behandla följande uppgifter:

 • uppgifter förknippade med att bli kundklubbsmedlem och avsluta kundklubbsmedlemskap
 • uppgifter förknippade med huvudkortet och parallellkort
 • uppgifter om en minderårigs vårdnadshavare eller annan förmyndare
 • uppgifter om huruvida kundklubbsmedlemmen är registrerad uppfödare och om ja, eventuella uppgifter förknippade med Arken Zoos Uppfödarklubb
 • uppgifter om husdjur
 • adressuppgifter i samband med identifiering som kundklubbsmedlem
 • uppgifter angående bonuspoäng och övriga uppgifter som behövs för att administrera bonussystemet
 • kundklubbsmedlemsnummer och lösenord till registeransvariges elektroniska tjänster
 • kundkommunikations- eller direktmarknadsföringsåtgärder riktade till Kunden samt uppgifter om hur den registrerade har nyttjat dem

Om Kunder i Arken Zoos onlinebutik och användare av webbtjänsten www.arkenzoo.se kan man dessutom behandla följande uppgifter:

 • uppgifter beträffande leverans- och betalningssätt, inklusive leveransadress (om annan än beställarens adress)
 • uppgifter relaterade till kundkommunikation, inklusive respons, reklamationer och samtal till kundtjänsten
 • uppgifter förknippade med betalning, fakturering och indrivning
 • uppgifter och tekniska data om användningen av Arken Zoos webbtjänster som fås med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker
 • uppgifter beträffande innehåll som Kunden skapar i eller annat som Kunden gör i webbtjänsten, såsom uppdatering av egna uppgifter eller produktrecensioner

6. Var fås personuppgifterna ifrån

Arken Zoo samlar in personuppgifter huvudsakligen från Kunden själv, till exempel i samband med att Kunden registrerar sig i olika tjänstekanaler. Uppgifter kan i registeransvariges elektroniska tjänster även samlas in med cookies eller andra motsvarande tekniker. Dessutom kan Arken Zoo samla in och uppdatera personuppgifter från företag som vid vardera tidpunkt hör till samma koncern samt från fristående franchisingföretagare inom Arken Zoo-kedjan samt från myndigheter och företag som erbjuder tjänster beträffande personuppgifter, såsom befolkningsdatasystemet och andra allmänna adressregister.

För att Arken Zoo ska kunna erbjuda sina kunder webbtjänster, måste företaget behandla kundernas personuppgifter. Om Kunden inte vill lämna de personuppgifter som är märkta obligatoriska på webbformuläret till Arken Zoo, kan Arken Zoo inte erbjuda tjänsten till Kunden.

7. Mottagare eller mottagargrupper av personuppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till tredje parter och överlåts heller inte utanför EU eller EES-området.

Behandlingen av personuppgifter har utkontrakterats till utvalda tjänsteleverantörer, såsom företag som sköter beställningsleveranser och fakturering eller företag som genomför direktmarknadsföring.

I övrigt kan personuppgifter överlåtas endast inom de gränser som tillåts och krävs av vid vardera tidpunkt gällande lagstiftning. Om en överlåtelse utanför EU eller EES-området är nödvändig med tanke på behandlingen av personuppgifterna eller det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifterna, följs kraven i dataskyddslagstiftningen och används av kommissionen godkända standarduttryck beträffande dataskydd.

8. Lagringstid gällande personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras så länge det behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen eller för att leva upp till de lagkrav som ställs på den personuppgiftsansvarige. Personuppgifter i kundregistret kommer att raderas när tiden för att kunna göra gällande rättsliga anspråk eller reklamation har löpt ut. Det sker vanligtvis efter tio (10) år. Personuppgifter på kundkontot lagras först och främst under den tid som kundkontot används. Om kundkontot varit inaktivt i 24 månader [TH1] kommer informationen på kundkontot att raderas. Information som används för marknadsföringsändamål lagras tills vidare.

9. Säkerheten gällande behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna lagras i den registeransvariges elektroniska system, som endast viss på förhand utsedd personal hos den registeransvarige har tillgång till eller personer som arbetar på uppdrag av den och för vilka åtkomsten till systemet är nödvändig med tanke på arbetsuppgifterna eller av något annat motsvarande skäl. Systemet skyddas med brandväggar och andra tekniska lösningar.

Arken Zoo strävar efter att med alla rimliga tillgängliga medel, såsom brandväggar och andra tekniska lösningar, skydda de personuppgifter som behandlas från obehörig åtkomst till uppgifterna och annan olaglig behandling.

10. Kundens rättigheter


Rätt att få tillgång till uppgifterna (tidigare rätt till insyn)

Kunden har rätt att från den registeransvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas. Kunden har dessutom rätt att få en kopia på personuppgifterna om hen samt uppgifter enligt dataskyddsförordningen om behandlingen av personuppgifter.

Rätt till korrigering av uppgifter

Kunden har rätt att be den registeransvarige att utan onödigt dröjsmål korrigera ofullständiga och felaktiga uppgifter om den registrerade. Dessutom har Kunden rätt att få komplettera ofullständiga personuppgifter. En kundklubbsmedlem kan även själv komplettera sina uppgifter genom att logga in i sina uppgifter i den registeransvariges webbtjänst.

Rätt till radering av data

Kunden har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om minst ett av följande kriterier är tillämpligt:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig;
 • den registrerade gör invändning av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation mot behandling som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål:
 • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige omfattas av; eller
 • personuppgifterna har samlats in när den registrerade var minderrårig.

Rätt till begränsning av behandling

Kunden har rätt till att den registeransvarige begränsar behandlingen av personuppgifterna så att personuppgifterna utöver lagringen endast får behandlas med Kundens samtycke eller för att förhindra, upprätta eller försvara ett juridiskt krav eller för att skydda en annan persons rättigheter om:

 • den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, varpå behandlingen begränsas så länge uppgifternas korrekthet verifieras;
 • den registeransvarige behandlar personuppgifterna regelvidrigt och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och kräver i stället att användningen av personuppgifterna begränsas;
 • den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingssyften, men den registrerade behöver dem för att förhindra, upprätta eller försvara ett juridiskt krav; eller
 • den registrerade har motsatt sig behandlingen av sina personuppgifter på basis av sin personliga särskilda situation och inväntar ett konstaterande om huruvida den registeransvariges berättigade rätt åsidosätter Kundens motivering till motsättandet.

Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat

Om den registrerade själv har givit sina personuppgifter till den registeransvarige, har den registrerade rätt att få de ifrågavarande personuppgifterna i en strukturerad, allmänt vedertagen och maskinellt läsbar form samt rätt att överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registeransvarig om:

 • behandlingen utförs automatiskt; och
 • behandlingen baseras antingen på Kundens samtycke, eller om behandlingen av Kundens personuppgifter är nödvändig för att verkställa avtalet, eller genomförande av åtgärder innan avtalet upprättas på begäran av Kunden.

Rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat begränsas till metoder som inte har en skadlig inverkan på andra rättigheter eller friheter.

Rätt att ångra ett samtycke

Till de delar som behandlingen baseras på Kundens samtycke, har Kunden när som helst rätt att ångra samtycket utan att det påverkar lagenligheten i en behandling som utförts baserat på samtycket innan det ångrades.

Användning av rättigheterna

En begäran gällande användning av rättigheterna ska göras skriftligen och den ska vara undertecknad. Alternativt kan begäran göras personligen hos den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov begära ytterligare information av den registrerade för att styrka identiteten.

Om Kundens begäran är uppenbarligen grundlös och orimlig (t.ex. om det har gått mindre än ett år sedan den senaste begäran om tillgång till uppgifterna), har den registeransvarige rätt att debitera en rimlig ersättning för genomförandet.

11. Rätt att bestrida behandlingen av uppgifterna för direktmarknadsföringssyften

Kunden har rätt att bestrida behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften samt för marknads- och enkätundersökningar. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och i direktmarknadsföringssyfte samt behandling för marknads- och enkätundersökningar avslutas när rätten att bestrida behandlingen har nyttjats.

Kunden har rätt att bestrida behandlingen av sina personuppgifter på grund av en personlig särskild situation om det inte finns ett motiverat skäl till behandlingen.

Förbudet mot direktmarknadsföring kan verkställas i samband med att man uträttar ärenden i onlinebutiken, när man anmäler sig som kundklubbsmedlem, med hjälp av länken för förbudet i nyhetsbrevet eller genom att på annat sätt kontakta den registeransvarige. En kundklubbsmedlem kan verkställa förbudet genom att logga in i sina egna kunduppgifter i den registeransvariges webbtjänst.

Om Kunden vill bestrida behandlingen av sina uppgifter även annars än bara gällande direktmarknadsföring, ska begäran göras såsom beskrivs i punkt 10 ovan. .

12. Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Kunden har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten särskilt i den medlemsstat där Kunden har sin permanenta bosättningsort eller arbetsplats eller där den påstådda regelvidrigheten har skett, om den registrerade anser att man i behandlingen av personuppgifterna har gjort intrång i Kundens rättigheter enligt dataskyddsförordningen. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

13. Ändringar i integritetspolicyn

För det fall Arken Zoo gör ändringar i denna integritetspolicy kommer ändringarna att dateras. Vid betydande ändringar kommer Arken Zoo att ge information om detta på annat sätt, t.ex. via e-post eller notis på hemsidan. Arken Zoo rekommenderar kunderna att regelbundet besöka hemsidan och ta del av integritetspolicyn.