Avtalsvillkor för onlinebutik

1. Allmänt
2. Att använda onlinebutiken
3. Behandling av personuppgifter
4. Priser och information om produkterna
5. Leverans av produkterna
6. Betalningssätt
7. Bekräftelse på upprättat avtal
8. Avbeställningsrätt
9. Granskning av produkterna
10. Reklamationer och felansvar
11. Försenad leverans
12. Force majeure
13. Tjänsteleverantör
14. Tillämplig lag och lösning av tvister

1. Allmänt

Dessa är avtalsvillkoren för Arken Zoo (nedan Arken Zoo) onlinebutik. Dessa avtalsvillkor tillämpas mellan Arken Zoo och konsument (nedan Kunden) då Kunden köper produkter från Arken Zoo via Arken Zoo webbplats www.arkenzoo.se. Dessutom tillämpas Arken Zoos allmänna användningsvillkor för webbtjänsten då Kunden använder Arken Zoos onlinebutik.

2. Att använda onlinebutiken

Arken Zoos onlinebutik kan nyttjas av Kunder som har fyllt 18 år, har en giltig e-postadress och ett mobilnummer. Kundtjänst finns på svenska och engelska.

Man behöver inte registrera sig för att göra en beställning. Kunden måste dock i samband med beställningen fylla i de obligatoriska uppgifterna. Kunden ansvarar för att de uppgivna uppgifterna är korrekta och är skyldig att utan dröjsmål meddela Arken Zoo om de ändras. Arken Zoos kundklubbsmedlemmar kan, om de så önskar, logga in i onlinebutiken, varpå inköpen i onlinebutiken genererar bonus för kundklubbsmedlemmen.

Beställningen av produkterna sker genom att man väljer produkter i onlinebutiken till varukorgen. Arken Zoo bekräftar mottagandet av beställningen till den av Kunden uppgivna e-postadressen med ett automatiskt meddelande. Kunden ska kontrollera att innehållet i beställningen som uppges i bekräftelsen av mottagandet motsvarar beställningen som Kunden har gjort. En beställning som förbinder Kunden uppstår då Kunden skickar sin beställning i onlinebutiken. En beställning som förbinder Arken Zoo uppstår då Arken Zoo har skickat avtalsbekräftelsen till Kunden (se punkt 7 Bekräftelse på upprättat avtal). Innan avtalsbekräftelsen skickas har Arken Zoo rätt att neka Kundens beställning.

3. Behandling av personuppgifter

Arken Zoo behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med vad som tillåts och krävs av vid vardera tidpunkt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om behandling av personuppgifter finns i Arken Zoo dataskyddsbeskrivning.

4. Priser och information om produkterna

Produkterna debiteras i enlighet med det vid beställningstillfället gällande priset. Produkternas priser gäller tills vidare eller under en tid som meddelas separat i produktinformationen (till exempel kampanjprodukter).

Produkternas priser innehåller inte betalningssätts- eller leveranskostnader, utan de bestäms i enlighet med det valda betalnings- och leveranssättet (se punkt 5 Leverans av produkter och punkt 6 Betalningssätt). Leveranskostnaderna och kostnader förknippade med det valda betalningssättet uppges i onlinebutiken precis innan beställningen görs och debiteras i samband med betalningen av beställningen. Produkternas priser uppges inklusive moms.

Arken Zoo strävar efter att hålla de prisuppgifter och tillgänglighetsuppgifter gällande produkterna som visas i onlinebutiken aktuella och korrekta, men garanterar inte och ansvarar inte för informationens korrekthet eller produkternas tillgänglighet. Om ett pris som visas i onlinebutiken är uppenbarligen felaktigt, förbehåller sig Arken Zoo rätten att häva avtalet. Priset anses ha varit klart felaktigt åtminstone då det avviker märkbart från den normala prisnivån för en motsvarande produkt eller då kunden på annat sätt borde ha förstått att priset är felaktigt (t.ex. om priset är 0,00 sek).

Om det framkommer att en produkt som Kunden har beställt i onlinebutiken trots presenterad tillgänglighetsinformation har tagit slut, meddelar Arken Zoo detta utan dröjsmål till Kunden via de kontaktuppgifter som Kunden har uppgivit. Om den beställda produkten är slut annat än tillfälligt eller om leveransen av produkten dröjer längre än 30 dagar från beställningstidpunkten, krediterar Arken Zoo Kunden det pris som Kunden har betalat till fullo och avtalet anses då vara hävt gällande den ifrågavarande produkten. Om Kunden ändå vill hålla avtalet gällande, har Kunden möjlighet att acceptera en längre leveranstid eller en ersättande produkt.

5. Leverans av produkterna

Produkterna levereras i hela Sverige. Man strävar alltid efter att leverera så snabbt som möjligt. Om det är fråga om produkter som finns i lager, strävar man efter att leverera produkten inom 1–3 arbetsdagar och i vilket fall som helst senast inom 30 dagar från beställningen av produkten. Om leveransen dröjer längre än normalt, tar Arken Zoo kontakt med Kunden via de kontaktuppgifter som Kunden har uppgivit. Via länken som finns i bekräftelsen av mottagen beställning kan Kunden följa hur beställningen fortskrider.

De olika sätten för leverans av produkterna beskrivs på webbplatsen: www.arkenzoo.se/kopvillkor

När produkten har levererats, meddelas Kunden via SMS. Vid leverans av produkterna måste Kunden styrka sin identitet (körkort, pass, ID-kort). Om man som leveranssätt har valt avhämtning i en Arken Zoo-butik, förvaras produkten i butiken i två veckor. I butiken kan beställningen avhämtas även av ett ombud, förutsatt att denna har en av beställaren undertecknad fullmakt. 

Om Kunden inte avhämtar den levererade produkten från leveransstället inom utsatt tid och inte uttryckligen avbeställer produkten inom 7 dagar från det att Kunden har fått meddelande om att produkten finns för avhämtning, anses Kunden ha avbeställt produkten. I sådana fall har Arken Zoo rätt att debitera Kunden ersättning för de kostnader som leveransen av produkten har orsakat. Arken Zoo har rätt att debitera ifrågavarande ersättning direkt från den betalning som ska återbetalas till Kunden med anledning av avbeställningen av produkten.

6. Betalningssätt 

Onlinebutikens betalningssätt finns beskrivna på webbplatsen: www.arkenzoo.se/kopvillkor

7. Bekräftelse på upprättat avtal

I samband med beställningen skickas en bekräftelse om det upprättade avtalet per e-post till Kunden och den innehåller viktig information om beställningen samt blankett och anvisningar för avbeställning. 

8. Avbeställningsrätt

Kunden har inom 14 dagar rätt att utan anledning avbeställa produkten som han eller hon har beställt i onlinebutiken. Tidsfristen för avbeställningen löper ut inom 14 dagar från det att produkten har mottagits. Avbeställningsrätten gäller inte öppnade foder- och kattsandsförpackningar. För att utnyttja avbeställningsrätten ska Kunden meddela Arken Zoo om sitt beslut om att avbeställa produkten på ett entydigt sätt (till exempel med brev per post, fax eller e-post). Kunden kan välja att använda avbeställningsblanketten som medföljer avtalsbekräftelsen, men det är inte nödvändigt. För att uppfylla villkoren för tidsfristen för avbeställningen räcker det att Kunden skickar meddelandet om att han eller hon vill utnyttja avbeställningsrätten innan avbeställningstiden löper ut.

Kunden ska utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från meddelad avbeställning returnera den avbeställda produkten till Arken Zoo till den nedan angivna adressen. Tidsfristens villkor har uppfyllts om Kunden returnerar varorna innan de nämnda 14 dagarna har löpt ut. Produkten kan returneras till exempel till Postnords verksamhetsställen, vilken Arken Zoo-butik som helst eller det ombud som beställningen avhämtades från. Kunden kan skicka med den ifyllda avbeställningsblanketten tillsammans med produkten som returneras. Produkten bör returneras i den ursprungliga förpackningen eller på annat sätt väl förpackad.

Arken Zoo ansvarar för de direkta kostnaderna som returen av avbeställda produkter genererar.

Arken Zoo återbetalar betalningar som Kunden gjort gällande den avbeställda produkten, inklusive leveranskostnaderna, till Kunden utan dröjsmål och i varje fall senast inom 14 dagar från mottaget avbeställningsmeddelande. Arken Zoo har dock rätt att hålla inne återbetalningen för returen tills Arken Zoo har återfått den avbeställda produkten eller tills Kunden har kunnat bevisa att produkten är skickad i retur. Arken Zoo gör återbetalningen på det betalningssätt som Kunden betalade produkten, såvida Kunden inte uttryckligen samtycker till någonting annat och i varje fall så att återbetalningen inte genererar några kostnader för Kunden.

Kunden har skyldighet att ta hand om den mottagna produkten. Kunden har alltid ansvar för produkten till dess fulla pris för sådan värdeminskning för produkten som genereras till följd av annat än nödvändig hantering av varorna för att konstatera deras karaktär, egenskaper och funktion.

9. Granskning av produkterna

Vid mottagningen av leveransen ska Kunden utan dröjsmål granska skicket på de levererade produkterna och kontrollera att de inte innehåller fel samt att beställningen innehöll samtliga beställda produkter.

10. Reklamationer och felansvar

Vid upptäckt av eventuella fel på produkten eller beställningen ska Kunden utan dröjsmål och senast inom två (2) månader meddela felet till Arken Zoos kundtjänst (E-post: kundtjanst@arkenzoo.se, Telefon: 010 - 490 62 55). Returinstruktioner beskrivs på webbplatsen www.arkenzoo.se/kopvillkor

Arken Zoo ansvarar för eventuella fel i produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Om produkten eller leveransen konstateras vara felaktig, har Arken Zoo i första hand rätt att inom en rimlig tid åtgärda felet eller leverera en felfri produkt som ersättning.

11. Försenad leverans

Kunden har rätt att åberopa sina rättigheter i enlighet med konsumentköplagen som föranleds av förseningar i leveransen av produkterna. Arken Zoo ansvarar dock inte för förseningen om förseningen beror på Kunden, såsom att Kunden inte har varit på plats vid den avtalade tidpunkten för leverans av produkterna och därmed varit onåbar, eller om Kunden har uppgivit felaktiga kontaktuppgifter eller inte har meddelat att kontaktuppgifterna har ändrats.

12. Force majeure

Arken Zoo ansvarar inte för sådant avtalsbrott, såsom försenad eller förhindrad leverans, som beror på externa omständigheter som står bortom Arken Zoos kontroll (force majeure).

13. Tjänsteleverantör

Zoo Support Scandinavia AB (Org-nummer 556582-6269)
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
E-post: kundtjanst@arkenzoo.se
Kundtjänst Tel: 010 - 490 62 55

14. Tillämplig lag och lösning av tvister

På dessa avtalsvillkor tillämpas Sveriges lag, bortsett från dess lagvalsregler. Parterna strävar i första hand efter att lösa eventuella tvister genom förhandling. I händelse av att parterna inte kan komma överens i saken, avgörs tvisten i Sverige, vid Stockholm tingsrätt. Kunden har dessutom möjlighet att lämna in en stämningsansökan för behandling av tingsrätten eller konsumenttvistenämnden på den egna hemorten. För att rapportera ett ärende för behandling av ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, kontaktar kunden ARN via www.arn.se.