Användarvillkor för webbtjänster

Välkommen till Arken Zoo (nedan Arken Zoo) webbtjänst (nedan Tjänsten).

1. Allmänt
2. Tjänsteleverantör
3. Behandling av personuppgifter och platsdata
4. Cookies
5. Rättigheter och skyldigheter vid användning av Tjänsten
6. Innehåll som Användaren skapar i Tjänsten
7. Immateriella rättigheter
8. Länkar
9. Ansvarsbegränsningar
10. Force majeure
11. Ändring av villkor
12. Tillämplig lag och lösning av tvister

1. Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor (nedan Villkoren) tillämpas på användarens verksamhet i Arken Zoos webbtjänst (nedan Tjänsten) oberoende av med vilken dataterminalutrustning användaren använder Tjänsten.

När Användaren använder Tjänsten, anses Användaren ha godkänt vid vardera tidpunkt gällande Villkor och de anvisningar som ges i Tjänsten samt samtyckt till att följa dessa. Vid användning av Tjänsten är Användaren dessutom skyldig att följa vid vardera tidpunkt tillämplig lagstiftning samt god praxis.

 

2. Tjänsteleverantör

Arken Zoo AB (Org-nr 556926-3535) &
Zoo Support Scandinavia AB (Org-nummer 556582-6269)
Frösundaviks Allé 1,
169 70 Solna, Sverige
E-post: kundtjanst@arkenzoo.se
Kundtjänst Tel: 010 - 490 62 55

3. Behandling av personuppgifter och platsdata

Arken Zoo kan med hjälp av Tjänsten samla in och behandla personuppgifter och platsdata i enlighet med det som anges i dataskyddsbeskrivningen. Nyttjandet av platsdata kan användaren av mobiltjänsten avaktivera via inställningarna för dataterminalutrustningen och programmet.

4. Cookies

I Tjänsten används cookies eller andra motsvarande tekniker med vars hjälp Arken Zoo kan samla in information om användningen av Tjänsten och utveckla bättre användarupplevelser till exempel genom att erbjuda informationsinnehåll som intresserar användarna. 

Användaren kan med hjälp av sina egna webbläsarinställningar hantera lagringen av cookies och andra motsvarande tekniker på sin dataterminalutrustning och även förhindra cookies helt och hållet. Om man förhindrar cookies eller raderar lagrade cookies kan det ha en negativ inverkan på Tjänsten eller delar av den eller dess funktioner, såsom användningen av varukorgsfunktionen i onlinebutiken. Om användaren inte har förhindrat cookies genom sina webbläsarinställningar, anses användaren ha godkänt de cookies som används i Tjänsten.

Förhindrande av cookies görs webbläsarspecifikt. Anvisningar om hur man förhindrar cookies i de vanligaste webbläsarna hittar du via nedan angivna länkar:

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari

5. Rättigheter och skyldigheter i användningen av Tjänsten

Användaren har rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor och de anvisningar som ges separat i Tjänsten. Arken Zoo har rätt att neka användaren att använda Tjänsten om han eller hon har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i Tjänsten, lagen eller god praxis. 

För att bekanta sig med och använda Arken Zoos tjänster, får Användaren bläddra i Tjänsten samt skriva ut eller på annat sätt kopiera eller spara kopior av innehållet i Tjänsten till sin egen dataterminalutrustning endast för eget, icke-kommersiellt bruk. 

Användaren har inte rätt att på något som helst sätt redigera Tjänsten eller innehållet i den. Användaren får heller inte dela, sprida, förmedla, framföra publikt eller på annat sätt tillgängliggöra för allmänheten Tjänsten som den är eller i redigerad form eller delar av den, såvida uttryckligt tillstånd till det inte ges i dessa Villkor eller i Tjänsten. 

Arken Zoo har rätt att när som helst utan föregående meddelande eller ersättningsskyldighet ändra Tjänsten eller dess innehåll, begränsa användningen av Tjänsten eller delar av den eller helt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av Tjänsten, dess innehåll eller vilken del som helst av den. Om användaren har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i Tjänsten, lagen eller god praxis, har Arken Zoo rätt att förhindra att användaren får åtkomst till Tjänsten och neka fortsatt användande av Tjänsten.

6. Innehåll som Användaren skapar i Tjänsten

Användaren förbinder sig att i Tjänsten inte skapa eller förmedla sådant innehåll som strider mot lagen eller god praxis, är olämpligt, bryter mot någon tredje parts rättigheter eller gör reklam för en tredje parts produkter eller tjänster rättslöst och utan föregående tillstånd av Arken Zoo.

Användaren ansvarar för det innehåll som han eller hon skapar och förmedlar i tjänsten och ger Arken Zoo sådan användarrätt till det som avses i dessa Villkor. Vid behov ska användaren inhämta rättighetsinnehavarens (till exempel fotografens och/eller det fotograferade objektets) tillstånd innan innehållet förmedlas i Tjänsten. 

Användaren beviljar Arken Zoo rätten att utan kostnad publicera och använda det innehåll som användaren har skapat för de syften som det har insamlats.

Arken Zoo gör ingen förhandsgranskning av det innehåll som användaren skapar eller förmedlar i Tjänsten, och är således inte ansvarig för någon del av det. Arken Zoo har utan skyldighet att meddela användaren när som helst att på förhand eller i efterhand ta bort innehåll som användaren har förmedlat i Tjänsten, som Arken Zoo efter eget gottfinnande anser strida mot dessa Villkor eller som på annat sätt är menligt eller skadligt för Arken Zoo eller tredje parter, eller annat innehåll efter eget gottfinnande, till exempel korrigering av skrivfel. Vem som helst kan genom att kontakta Arken Zoo begära borttag av innehåll som förmedlats i Tjänsten. Arken Zoo beslutar om huruvida sådana begäranden ska uppfyllas.

7. Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess innehåll, såsom texter, bilder, produktinformation, varumärken, attribut och program, är egendom som tillhör Arken Zoo och dess samarbetsparter och skyddas av upphovsrättslagar och internationella licensavtal för upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter.

Samtliga immateriella rättigheter relaterade till tjänsten och dess innehåll (såsom upphovsrätt, registrerade och icke-registrerade varumärkes- och mönsterrättigheter, domännamn, patent, affärshemligheter och databasrättigheter) och det goodwillvärde som följer på användningen av dem tillhör Arken Zoo eller dess samarbetsparter. Arken Zoo ger inte användaren varken direkt eller indirekt rätt till några som helst immateriella rättigheter.

8. Länkar och sociala plugin-program

Internetanvändare kan bädda in länkar som leder till Tjänsten på tredje parters webbplatser som öppnas när användaren klickar på dem, förutsatt att en sådan länkning på grund av länkens utformning eller dess placering eller av andra skäl inte inverkar skadligt på Arken Zoos rykte eller skapar fel uppfattning om att det skulle finnas en koppling mellan administratören för den länkade webbplatsen eller dess produkter eller tjänster och Arken Zoo. En sådan länk får inte innehålla Arken Zoos varumärken i bildform.

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser, som ägs och administreras av tredje parter. Arken Zoo granskar inte innehållet på de länkade webbplatserna och det är på intet sätt inom Arken Zoos kontroll. Således ansvarar inte Arken Zoo för någon del av innehållet på de länkade webbplatserna eller webbplatsernas dataskydd. 

Länkarna i Tjänsten till externa webbplatser och externa länkar till Tjänsten indikerar på intet sätt någon koppling mellan Arken Zoo och den länkande eller länkade tredje parten.

Tjänsten kan innehålla så kallade sociala plugin-program, såsom Facebooks och Twitters knappar Dela och Gilla. När användaren använder Tjänsten är dessa knappar som standard avaktiverade. De förmedlar inga data till sociala mediatjänster utan användarens egen aktiva och frivilliga åtgärd.

Knapparna för sociala plugin-program kan synas i en del av våra tjänster, men innehållet i dem kommer direkt från den ifrågavarande sociala mediatjänsten. När användaren använder tjänsten, läser den sociala mediatjänstens plugin-program av att användaren är inloggad i den ifrågavarande sociala mediatjänsten och kan således göra en koppling mellan användarens användning av Tjänsten till ett användarkonto i den sociala mediatjänsten. Om användaren inte är inloggad i den sociala mediatjänsten, kan den sociala mediatjänsten inte koppla användarkontot till Tjänsten. Sociala mediatjänster, såsom Facebook, kan samla in information om användarens användning i enlighet med vid vardera tidpunkt gällande villkor för deras sekretesspolicy. Facebook överlåter inte sina insamlade data till Arken Zoo, såvida användaren inte har gett sitt uttryckliga samtycke till det.

Användaren kan bekanta sig med villkoren för plugin-tjänsterna i respektive tjänst.

9. Ansvarsbegränsningar

Arken Zoo strävar efter att tillhandahålla användaren tjänsten obruten, rättslöst och störningsfritt, Arken Zoo ansvarar inte för tillförlitligheten, korrektheten, felen, bristerna, ofullständigheten eller andra fel i Tjänsten eller informationen som förmedlas i den, och inte heller för informationen eller innehållet som användaren har skickat eller mottagit eller låtit bli att skicka eller inte tagit emot med Tjänsten. Arken Zoo kan heller inte garantera och ansvarar inte för datasäkerheten för information i Tjänsten eller information som förmedlas via Tjänsten.

Arken Zoo ansvarar inte för några som helst skador som uppstår på grund av användningen av Tjänsten eller dess innehåll, eller förhindrande av användningen eller dessa Villkor, såvida det inte föranleds av tillämplig tvingande lagstiftning.

10. Force majeure

Arken Zoo ansvarar inte för sådant avtalsbrott som beror på externa omständigheter som står bortom Arken Zoos kontroll (force majeure).

11. Ändringar av villkor

Arken Zoo har rätt att efter eget gottfinnande ändra dessa Villkor genom att meddela det till användaren via e-post eller Tjänsten. Villkorsändringarna träder i kraft när de har meddelats.

12. Tillämplig lag och lösning av tvister 

På dessa avtalsvillkor tillämpas Sveriges lag, bortsett från dess lagvalsregler.

Parterna strävar i första hand efter att lösa eventuella tvister genom förhandling. I händelse av att parterna inte kan komma överens i saken, avgörs tvisten i Sverige, vid Stockholms tingsrätt. Användaren har dessutom möjlighet att lämna in en stämningsansökan för behandling av tingsrätten eller konsumenttvistenämnden på den egna hemorten. För att rapportera ett ärende för behandling av ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, kontaktar kunden ARN via www.arn.se.